Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski
Strona główna Wykonawcy i partnerzy Partnerzy Uniwersytet Przyrodniczy we...

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Uniwersytet Przyrodniczy

 

http://www.org.up.wroc.pl/kch/

 

Zespół naukowy

Zespół naukowy

Z tyłu od lewej stoją: Dorota Masłowiec, Agnieszka Bartmańska, Aleksandra Grudniewska, Tomasz Janeczko, Radosław Gniłka
Na dole od lewj: Alina Świzdor, Teresa Kołek, Anna Panek, Edyta Kostrzewa-Susłow, Tomasz Tronina, Ewa Huszcza, Czesław Wawrzeńczyk, Agnieszka Łysek, Małgorzata Grabarczyk, Anna Gliszczyńska

Zadanie nr 10 - Biotransformacje związków izoprenoidowych

Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk

Kierownik Katedry Chemii (48 osób), liczba publikacji naukowych 155 w tym 130 oryginalnych prac, liczba patentów 135, liczba rozliczonych projektów naukowych 8, liczba wypromowanych doktorów 17, nagroda Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń NOT za "Najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki"- 2005 i 2007 r., autor podręcznika: "Chemia organiczna. Właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych"

Kierownik zadania nr 10 - Biotransformacje związków izoprenoidowych.

Współpraca:

 • prof. Yoshinori Asakawa - izolowanie biologicznie aktywnych związków z roślin, biotransformacje związków izoprenoidowych, Tokushima Bunri University (Japonia)
 • prof. dr hab. Zbigniew Ciunik - analiza krystalograficzna nowych związków uzyskanych na drodze biotransformacji i syntezy, Zakład krystalografii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Jan Nawrot - badania aktywności antyfidantnej nowych związków izoprenoidowych i ich strukturalnych analogów, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • prof. Beata Gabryś - Wpływ naturalnych i syntetycznych związków izoprenoidowych na zachowanie owadów, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Maryla Szczepanik - Badanie aktywności związków izoprenoidowych w stosunku do szkodników upraw roślinnych, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • prof. dr hab. inż. Józef Kula - Oznaczanie właściwości sensorycznych związków terpenoidowych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
 • dr Agata Białońska - analiza krystalograficzna nowych związków uzyskanych na drodze biotransformacji i syntezy, Zakład krystalografii, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Chwiłkowska - badania aktywności anynowotworowej związków uzyskanych w wyniku biotransformacji, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • dr inż. Włodzimierz Kita - identyfikacja mikroorganizmów stosowanych w biotransformacjach, Katedra Ochrony Roślin
 • dr Joanna Wietrzyk - badania aktywności anynowotworowej związków uzyskanych w wyniku biotransformacji, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
 • dr hab. Stanisław Lochyński - współpraca w zakresie syntezy laktonów, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej

Moją powinnością w projekcie badawczym "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" będzie szeroko rozumiane kierowanie badaniami zaplanowanymi w zadaniu 10 i objętych tematem "Biotransformacje związków izoprenoidowych". Kierowanie to będzie się sprowadzać do koordynacji prowadzonych prac w Zespole, analizy uzyskanych wyników, modyfikowaniu zaplanowanych badań oraz podejmowaniu nowych dróg do osiągania celów. Moją przyjemnością będzie opracowywanie wyników do sprawozdań i publikacji oraz prezentowanie ich na konferencjach naukowych. Do moich obowiązków będzie należało również prowadzenie seminariów naukowych, na których będą prezentowane wyniki przez wykonawców zadań: 9 i 10.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr hab. Teresa Kołek prof. UP
pracownik samodzielny Katedry Chemii

Uczestniczę w grancie "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym". W ramach zadania nr 10 prowadzone są badania nad mikrobiologicznymi przekształceniami związków steroidowych, głównie alkoholi steroidowych ? DHEA, epiandrosteronu i pregnenolonu. Produktami transformacji mikrobiologicznych są głownie hydroksypochodne, w tym związki identyfikowane jako metabolity u ssaków. Zamierzamy poddać otrzymywane produkty testom na liniach komórek nowotworowych, celem określenia ich aktywności cytotoksycznej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Tomasz Janeczko
adiunkt Katedry Chemii

W ramach realizowanego projektu jestem odpowiedzialny za badania mające na celu z jednej strony śledzenie metabolizmu substratów steroidowych w kulturach grzybów strzępkowych, a z drugiej strony prowadzące do otrzymywania pochodnych znanych związków steroidowych, które są trudne do uzyskania na drodze syntezy chemicznej. Szczególną uwagę planuję poświęcić na mikrobiologiczne przekształcenia progesteronu, oraz jego hydroksy- i metoksypochodnych. Pochodne posiadające dodatkowa funkcje tlenową w pierścieniu D szkieletu pregnanu wykazują znacznie wyższe działanie jako allosteryczne modulatory w receptorach neuronowych. Związki które zostaną uzyskane z zadowalającą wydajnością zostaną przekazane do placówek medycznych w celu określenia ich aktywności.

tel. 071 320 52 52
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Alina Świzdor
adiunkt Katedry Chemii

Zakres działań w ramach zadania 10 obejmuje modyfikacje fizjologicznie aktywnych steroidów prowadzące do ich analogów o zwiększonej bioaktywności. Główne prace skoncentrowane są na uzyskiwaniu nowych hydroksy- oraz D- i A-seko- i homo-androst-5-en pochodnych. Otrzymane pochodne zostaną przebadane w kierunku antyproliferacyjnej aktywności wobec linii komórkowych MCF-7 i fibroblastów

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Małgorzata Grabarczyk
adiunkt Katedry Chemii

W ramach pracy w projekcie będę syntezowała pochodne ?- i ?-jononu z funkcją laktonową. Otrzymane chlorowcolaktony poddam następnie biotransformacjom skriningowym z wykorzystaniem wybranych szczepów grzybów strzępkowych. W kulturach najlepiej transformujących mikroorganizmów przeprowadzę biotransformacje na skalę preparatywną. Struktury wszystkich produktów otrzymanych zarówno na drodze chemicznej jak i mikrobiologicznej potwierdzę przy użyciu technik spektroskopowych (1H NMR, 13C NMR, IR). Uzyskane produkty zostaną poddane testom aktywności antyfidantnej i ocenie olfaktometrycznej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Anna Panek
adiunkt Katedry Chemii

Główne problemy badawcze: Mikrobiologiczne biotransformacje alkoholi steroidowych i ich epoksydowych pochodnych oraz analogów związków glikokortykosteroidowych - jednych z najczęściej stosowanych związków przeciwzapalnych. Oczekiwanymi produktami są głównie hydroksy pochodne oraz pochodne z ugrupowaniem laktonowym w pierścieniu D, powstałe na skutek utleniania Baeyera-Villigera, z których testolakton jest pochodną o własnościach przeciwnowotworowych.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr inż. Anna Gliszczyńska
adiunkt Katedry Chemii

W ramach zadania 10 prowadzonego w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" realizuję zaplanowany szlak syntez chemicznych mających na celu wprowadzenie pierścienia laktonowego do struktury naturalnych, aktywnych biologicznie związków o budowie terpenowej: ?-damaskonu i cis-jasmonu. W dalszym etapie badań zarówno naturalne wyjściowe ketony, jak również uzyskane w wyniku syntezy chemicznej ich laktonowe pochodne zostaną poddane badaniom selekcyjnym z udziałem grzybów strzępkowych i drożdży. Na podstawie uzyskanych wyników badań przebiegu biotransformacji w czasie nastąpi dobór najbardziej aktywnego biokatalizatora zdolnego do przekształceń tej grupy związków i z ich udziałem zostaną przeprowadzone mikrobiologiczne transformacje na skalę preparatywną. Ostatni etap badań obejmuje określenie wpływu budowy na zmianę funkcji zapachowej uzyskanych pochodnych oraz ocenę ich aktywności biologicznej: antyfidantnej, antynowotworowej i antybiotycznej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Aleksandra Grudniewska
asystent Katedry Chemii

W ramach realizacji projektu badawczego ?Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym? planuję otrzymać, w wyniku mikrobiologicznych przekształceń, hydroksylowe pochodne syntetycznych laktonów z układem p-mentanu. Spodziewam się, iż biotransformacje będą przebiegały w sposób regio- i enancjoselektywny, co umożliwi mi otrzymanie związków nowych w optycznie czynnej postaci. Mikrobiologicznym przekształceniom poddam syntetyczne racemiczne laktony terpenoidowe oraz ich poszczególne enancjomery. Zastosowanie tych ostatnich znacznie ułatwi analizę stereochemii prowadzonych bioprzekształceń i określenie konfiguracji absolutnej otrzymywanych produktów.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Natalia Milecka
doktorantka Katedry Chemii

Zaangażowana jestem w wykonywanie zadania nr 10, które dotyczy badań związków izoprenoidowych. W ramach tego zadania zajmuję się biotransformacjami związków steroidowych: DHEA, epiandrosteronu, androstendiolu, pregnenolonu. Jako biokatalizatory stosuję grzyby strzępkowe, których enzymy charakteryzują się właściwościami hydroksylującymi. W wyniku mikrobiologicznych przekształceń otrzymuję produkty, które są przeze mnie izolowane, oczyszczane i identyfikowane na podstawie metod spektroskopowych. Kolejny etap prac dotyczy oznaczenia aktywności biologicznej pozyskanych produktów na liniach komórek nowotworowych.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Agnieszka Łysek
doktorantka Katedry Chemii

Uczestniczę w grancie: "Biotransformacje w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" jako współwykonawca zadania nr 10. W ramach grantu zajmuję się związkami izoprenoidowymi. Moje badania obejmują syntezę izoprenoidowych ketokwasów i chlorowcolaktonów oraz biotransformacje otrzymanych terpenów. Jako katalizatory prowadzonych przekształceń wykorzystuję różne gatunki rośli wyższych. Głównie są to rośliny posiadające enzymy o właściwościach redukujących i hydroksylujących. Otrzymane w wyniku biotransformacji związki zostaną poddane badaniom pod kątem sprawdzenia ich aktywności biologicznej oraz właściwości sensorycznych.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Radosław Gniłka
doktorant Katedry Chemii

Przedmiotem moich badań w ramach projektu ?Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym? będą izoprenoidy z układem bicyklo[3.1.0]heksanu: ?- i ?-tujon, sabinen oraz umbellulon. Związki te będę poddawał zarówno przekształceniom chemicznym jak i mikrobiologicznym. Ketony: ?- i ?-tujon oraz umbellulon planuję poddać np. reakcji Baeyera-Villigera stosując, jako utleniacz kwas m-chloroperoksybezoesowy oraz mikroorganizmy wyposażone w monooksygenazy zdolne do prowadzenia takiego utlenienia.

Monoterpenowe węglowodory z układem bicyklo[3.1.0]heksanu (sabinen, 3-tujen) będą substratami np. do reakcji chemicznej z kwasem Meldruma w celu uzyskania ?-metyleno-laktonów, które następnie poddane zostaną mikrobiologicznym transformacjom. Otrzymane przeze mnie związki zostaną poddane badaniom testowym na aktywność antyfidantną w stosunku do mszycy brzoskwiniowej oraz przeciwko szkodnikom magazynowym. Będą również poddane ocenie olfaktometrycznej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zadanie nr 9 - Synteza i biotransformacje związków flawonoidowych

Dr inż. Edyta Kostrzewa-Susłow
Adiunkt w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dorobek naukowy obejmuje 35 opracowań naukowych, z czego 20 stanowią oryginalne prace twórcze, 15 opracowań w postaci zgłoszeń patentowych, 23 komunikaty naukowe prezentowane na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 3 rozliczone projekty naukowe.

Kierownik zadania nr 9 - "Synteza i biotransformacje związków flawonoidowych".

Współpraca

 • dr Agata Białońska - analiza krystalograficzna nowych związków uzyskanych na drodze biotransformacji i syntezy, Zakład krystalografii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ciunik - analiza krystalograficzna nowych związków uzyskanych na drodze biotransformacji i syntezy, Zakład krystalografii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Krystyna Michalak - badania nad wpływem flawonoidów na aktywność transporterów wielolekowych i wybrane właściwości błon lipidowych, Katedra i Zakład Biofizyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Chwiłkowska - badania aktywności anynowotworowej związków uzyskanych w wyniku biotransformacji, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 • dr Joanna Wietrzyk - badania aktywności anynowotworowej związków uzyskanych w wyniku biotransformacji, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Celem aktywności naukowej w ramach projektu są badania dotyczące biotransformacji flawonów oraz flawanonów z podstawnikami hydroksylowymi, metylowymi, metoksylowymi oraz aminowymi zmierzające do poprawy właściwości przeciwutleniających oraz lipofilowych wyjściowych substratów. Uzyskanie efektywnych modulatorów oporności wielolekowej. Ustalenie specyfiki wybranych mikroorganizmów do prowadzenia określonych typów reakcji. Określenie prawidłowości dotyczących metabolizmu związków flawonoidowych w szczepach z rodzaju Aspergillus.

tel. 071 320 52 52
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr hab. inż. Ewa Huszcza
adiunkt Katedry Chemii

Moje badania prowadzone w ramach zadania nr 9 mają na celu otrzymanie nowych biologicznie aktywnych związków na drodze biotransformacji ksantohumolu. Związek ten otrzymuję z poekstrakcyjnego odpadu chmielowego i poddaję transformacjom przez wyłonione na drodze selekcji drobnoustroje. Otrzymane tą drogą metabolity zostaną poddane badaniom na aktywność przeciwutleniającą i antynowotworową.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Agnieszka Bartmańska
adiunkt Katedry Chemii

Podczas realizacji projektu jestem odpowiedzialna za wykonanie następujących zadań:

 • izolowanie ksantohumolu z wychmielin oraz jego izomeryzacja do izoksantohumolu,
 • synteza chemiczna 8-prenylonaringeniny z uzyskanego produktu,
 • selekcja mikroorganizmów zdolnych do transformacji izoksantohumolu oraz 8-prenylonaringeniny,
 • uzyskanie pochodnych izoksantohumolu i 8-prenylonaringeniny, określenie ich właściwości przeciwutlenijącyh i przeciwnowotworowych.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dr Tomasz Janeczko
adiunkt Katedry Chemii

W zadaniu nr 9 odpowiedzialny jestem za syntezę achiralnych, racemicznych i czystych optycznie chalkonów oraz flawanów, które w kolejnych etapach projektu będą przekształcane w kulturach wybranych mikroorganizmów, w celu poprawy ich właściwości przeciwutleniających oraz lipofilowych. Zarówno dla produktów syntez jak i biotransformacji zostanie wykonana ocena aktywności przeciwnowotworowej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Tomasz Tronina
doktorant Katedry Chemii

W zadaniu nr 9 jestem odpowiedzialny za syntezę nowych biologicznie aktywnych związków na drodze fotochemicznych i mikrobiologicznych przekształceń flawonoidów. Otrzymane pochodne zostaną poddane badaniom na aktywność przeciwutleniającą i antynowotworową. Dla najaktywniejszych produktów biotransformacji zostanie opracowana metoda otrzymywania w większej skali z zastosowaniem bioreaktora mieszadłowego.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mgr inż. Dorota Masłowiec
asystent

 

W prowadzone przeze mnie badania koncentrują się na mikrobiologiczych przekształceniach pochodnych flavonu: 5-metoksyflawonu, 6-metoksyflawonu, 7-metoksyflawonu. Obejmują syntezę 5-metoksyflawonu, a następnie poszukiwania szczepów grzybów strzępkowych zdolnych do biotransformacji poszczególnych substratów. W kolejnym etapach przeprowadzone zostaną biotransformacje mające na celu wyizolowanie produktów, określenie ich struktury chemicznej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Pracownicy administracyjni zaangażowani w realizowanie projektu:

Mgr inż. Barbara Korszun - Dział Płac i Świadczeń Społecznych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Halina Piniło - Dział Płac i Świadczeń Społecznych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Dumańska - Dział Księgowości Ogólnej

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr inż. Mirosława Zielinska - Dział Kadr i Spraw Socjalnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr Anna Dzięcioł-Solecka - Dział Kadr i Spraw Socjalnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Inż. Barbara Tedys - Dział Kadr i Spraw Socjalnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…