Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Politechnika Wrocławska

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wydział Chemii PWr

 

Politechnika Wrocławska
Zakład Chemii Bioorganicznej

Wydział Chemiczny
Wybrzeże Wyspiańskiego 29
50-370 Wrocław
tel./fax 071 320 24 27

Zadanie nr 4

 
Na zdjęciu od lewej:

dr inż. Małgorzata Brzezińska-Rodak
dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
dr inż. Barbara Malinowska
mgr Kinga Kozyra
dr Paulina Majewska
mgr Monika Górak
dr hab. Prof. PWr. Ewa Żymańczyk-Duda
Prof. zw. dr hab. inż. Paweł Kafarski
Prof. zw. dr hab. inż. Paweł Kafarski
Koordynator projektu/kierownik zadania nr 4.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 36 82

Profesor w Zakładzie Chemii Bioorganicznej. Liczba publikacji naukowych - ponad 250, liczba patentów 9, liczba rozliczonych projektów naukowych - ponad 20, liczba wypromowanych doktorów 20. Medal Jana Hanusa, medal Włodzimierza Trzebiatowskiego, Honorowy Członek Słowackiego Towarzystwa Chemicznego. Nagrody Ministra 1990, 1991, 1994, 2001.

Współpraca:

 • prof. Giuseppe Forlani - inhibitory enzymów o znaczeniu medycznym i rolniczym, Uniwersytet w Ferrarze (Włochy)
 • prof. Jean-Luc Pirat - synteza i badanie antagonistów i agonistów NMDA. Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier (Francja)
 • prof. Francisco Palacios - synteza potencjalnych środków przeciwrakowych, Uniwersytet Kraju Basków w Vitori (Hiszpania)
 • prof. Paweł Pluciński - enzymy i mikroorganizmy immobilizowane na cząsteczkach nanomagnetycznych, Uniwersytet w Bath (Anglia)
 • Prof. John Dalton - inhibitory aminopeptydaz McGill University (Kanada)
 • prof. Piotr Wieczorek - mikrobiologiczny rozkład wiązania P-C w związkach fosforoorganicznych Uniwersytet Opolski
 • dr Waldemar Balcerzak - diagnostyka nowotworów, II Klinika Chirurgiczna, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Do obowiązków Koordynatora Projektu należy bieżący nadzór nad projektem i monitorowanie jego przebiegu, utrzymywanie ścisłego kontaktu z zaangażowanymi w projekt partnerami. Zatwierdzanie i monitorowanie wydatków w projekcie. Nadzór i konsultacje w zakresie prac badawczych prowadzonych w projekcie.

 

Prof. dr hab. Barbara Lejczak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 34 58

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należą:
konsultacje w zakresie nauk przyrodniczych.

 

dr hab. Prof. PWr. Ewa Żymańczyk-Duda
adiunkt/pracownik badawczy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel 71 320 25 97

 

dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
adiunkt/pracownik badawczy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 71 320 33 02

 

dr inż. Małgorzata Brzezińska-Rodak
adiunkt/pracownik badawczy

tel. 71 320 46 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do obowiązków w/w pracowników w zakresie realizacji projektu należy:
rozdział fosfonooctanów na enancjomery z użyciem biokatalizatorów. Dobór całokomórkowych biokatalizatorów zdolnych enancjoselektywnie rozkładać aminofosfoniany. Badanie sterycznego przebiegu procesu. Zastosowanie biokatalizatorów: zdolnego do utleniania aminofosfonianu i drugiego zdolnego redukować powstający ketofosfonian do hydroksyfosfonianu. Otrzymywanie dwóch wartościowych produktów w jednej reakcji. Skrining cyjanobakterii zdolnych redukować ketofosfoniany i ketofosfiniany. Badanie asymetryczych produktów zawierających jedno centrum asymetrii na atomie węgla oraz produktów z dwoma centrami stereogenicznymi zlokalizowanymi na atomie węgla i fosforu. Selekcja szczepów zdolnych do stereoselektywnego acylowania aminofosfonianów. Badanie wpływu struktury czynnika acylującego i struktury aminofosfonianu na efektywność procesu. Otrzymanie syntonów w syntezie fosfonowych inhibitorów katepsyny C Biotransformacje epoksyfosfonianów za pomocą całych komórek grzybów i bakterii. Badanie produktów i stereochemicznego przebiegu procesu. Zwiększenie skali wybranych procesów biotransformacji wedle wymagań innych realizatorów projektu lub instytucji współpracujących. Wykorzystanie procedury opracowanej w zadaniu 2 dla produkcji substratów do otrzymania fosfonostatyn. Optymalizacja procesu, badanie sterycznego przebiegu reakcji. Zbadanie stosowalności enzymu wydzielonego w zadaniu 6 w enancjoselektywnej redukcji wybranych aromatycznych ketofosfonianów. Badanie spektrum substratowego enzymu.

 

dr Paulina Majewska
adiunkt/pracownik badawczy

tel. 71 320 46 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy synteza pochodnych kwasu fosfonooctowego zawierających asymetryczny atom fosforu i zbadanie ich zastosowania jako dyskryminatorów chiralności. Rozdział fosfonooctanów na enancjomery z użyciem biokatalizatorów. Synteza wybranych różnorodnych strukturalnie aminofosfonianów, w tym analogów homofenyloalaniny jako potencjalnych środków przeciwmalarycznych. Zastosowanie lipaz w dyssymetryzacji fenylenobisaminofosfonianów. Dobór lipaz i esteraz, badanie selektywności reakcji, określanie czystości optycznej i struktury produktów. Adaptacja mikroorganizmów do prowadzenia procesu, dobór warunków prowadzenia procesu. Zbadanie użyteczności lipaz uzyskanych od realizatora zadania 7 jako biokatalizatorów do syntezy asymetrycznych hydroksyfosfonianów. Stereoselektywna synteza biblioteki epoksyfosfonianów i 1,2-dihydroksyfosfonianów i opracowanie metody badania ich struktury przestrzennej.

 

dr  inż. Barbara Malinowska
asystent/pracownik badawczy

tel. 71 320 46 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy zastosowanie lipaz w dyssymetryzacji fenylenobishydroksyfosfonianów. Dobór lipaz i esteraz, badanie selektywności reakcji, określanie czystości optycznej i struktury produktów. Zastosowanie lipaz w dyssymetryzacji fenylenobisaminofosfonianów. Dobór lipaz i esteraz, badanie selektywności reakcji, określanie czystości optycznej i struktury produktów. Adaptacja mikroorganizmów do prowadzenia procesu, dobór warunków prowadzenia procesu. Adaptacja procedury opracowanej przez zespół realizujący zadanie 1 w syntezie nowych efektorów GABA. Badanie stereochemii reakcji i struktury produktów. Wykorzystanie procedury opracowanej w zadaniu 2 dla produkcji substratów do otrzymania fosfonostatyn. Optymalizacja procesu, badanie sterycznego przebiegu reakcji.

 

mgr inż. Monika Górak
pracownik badawczy

tel. 71 320 46 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy synteza biblioteki ketofosfonianów i ketofosfinianów (z asymetrycznym atomem fosforu). Skrining cyjanobakterii zdolnych redukować ketofosfoniany i ketofosfiniany. Badanie asymetryczych produktów zawierających jedno centrum asymetrii na atomie węgla oraz produktów z dwoma centrami stereogenicznymi zlokalizowanymi na atomie węgla i fosforu Wykorzystanie kolekcji grzybów uzyskanych z Politechniki Łódzkiej w procesach redukcji prostych ketonów i ketofosfonianów. Stereoselektywna synteza biblioteki epoksyfosfonianów i 1,2-dihydroksyfosfonianów i opracowanie metody badania ich struktury przestrzennej. Biotransformacje epoksyfosfonianów za pomocą całych komórek grzybów i bakterii. Badanie produktów i stereochemicznego przebiegu procesu. Zwiększenie skali wybranych procesów biotransformacji wedle wymagań innych realizatorów projektu lub instytucji współpracujących. Zbadanie stosowalności enzymu wydzielonego w zadaniu 6 w enancjoselektywnej redukcji wybranych aromatycznych ketofosfonianów. Badanie spektrum substratowego enzymu.

mgr inż. Kinga Kozyra
pracownik badawczy

tel. 71 320 46 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy: synteza wybranych, różnorodnych strukturalnie aminofosfonianów, w tym analogów homofenyloalaniny jako potencjalnych środków przeciwmalarycznych. Skryning mikroorganizmów zdolnych do enancjoselektywnego utleniania aminofosfonianów. Dobór warunków prowadzenia procesów biotransformacji i optymalizacja procedur. Określenie wydajności procesu biotransformacji oraz czystości optycznej produktów. Otrzymywanie dwóch wartościowych produktów w jednej reakcji. Zastosowanie biokatalizatorów: zdolnego do utleniania aminofosfonianu i drugiego redukującego powstający ketofosfonian do hydroksyfosfonianu. Zwiększenie skali wybranych procesów biotransformacji wedle wymagań innych realizatorów projektu lub instytucji współpracujących.

 

Zanadnie nr 3Zadanie nr 3

dr hab. Prof. PWr. Jolanta Bryjak
Kierownik zadania nr 3

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 26 77

Adiunkt w Zakładzie Chemii Bioorganicznej. Liczba publikacji naukowych 76, liczba rozliczonych projektów naukowych (kierownik) 2; nagrody Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej (6), Dziekana Wydziału Chemicznego (3) i Rektora Politechniki Wrocławskiej (3) w latach 1988-2008.

Współpraca:

 • prof. Milan Polakovic - badanie i modelowanie matematyczne procesów inaktywacji enzymów; Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja)
 • prof. Jolanta Liesiene - otrzymywanie i testowanie nowych materiałów na bazie mikrokrystalicznej celulozy, dopasowanych do immobilizacji enzymów; Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa);Kierownik Zakładu Technologii Organicznej Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego (19 osób), Członek Litewskiego Towarzystwa Chemicznego, Członek Europejskiej Federacji Biotechnologii, liczba publikacji naukowych 120. liczba patentów 21. liczba rozliczonych projektów naukowych 5. liczba wypromowanych doktorów 6
 • prof. Ireneusz Zbiciński - zastosowanie modeli fenomenologicznych i sztucznych sieci neuronowych do przewidywania przebiegów procesów enzymatycznych; Politechnika Łódzka;
 • prof. Andrzej Jarzębski - otrzymywanie i testowanie nowoczesnych materiałów na bazie mezoporowatych pianek komórkowych, dopasowanych do immobilizacji enzymów; Politechnika Śląska;
 • prof. Andrzej Trochimczuk - otrzymywanie i testowanie nowych materiałów na bazie kopolimerów akrylowych, dopasowanych do immobilizacji enzymów; Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych Politechniki Wrocławskiej;
 • prof. Jadwiga Sołoducho - immobilizacja enzymów w warstwach Langmuira-Blodgett; Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii Politechniki Wrocławskiej;
 • dr Irena Gancarz - otrzymywanie i testowanie membran i filmów polimerowych modyfikowanych zimną plazmą, dopasowanych do immobilizacji enzymów; Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych Politechniki Wrocławskiej;
 • dr Małgorzata Jaworska - opracowanie metod immobilizacji deacetylazy chitozanowej; Politechnika Warszawska.

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
przygotowanie założeń doboru technik immobilizacji do danego enzymu. Wstępna selekcja metod aktywacji nośników polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem złóż typu Granocel. Testowanie efektywności immobilizacji w zależności od porowatości i stopnia funkcjonalizacji złoża. Testowanie stabilności wybranych preparatów im mobilizowanych w warunkach przechowywania i w podwyższonych temperaturach. Badania stabilności preparatów w obecności substratów i produktów reakcji i innych składników mieszaniny reakcyjnej. Dobór typu reaktora do wyselekcjonowanych preparatów enzymatycznych. Bieżący nadzór nad realizacją zadania nr.3

 

Mgr inż. Marcin Lewańczuk
asystent/pracownik badawczy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 26 77

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
izolacja i oczyszczanie enzymów. Charakterystyka i badanie specyficzności substratowej enzymów. Dobór metod i nośników do immobilizacji enzymów. Badanie stabilności termicznej, operacyjnej preparatów enzymatycznych. Wykorzystanie enzymów do prowadzenia procesów w reaktorach mieszalnikowych oraz ze złożem upakowanym.

 

 

Mgr inż. Małgorzata Cieńska
asystent/pracownik badawczy

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
izolacja i oczyszczanie enzymów. Charakterystyka i badanie specyficzności substratowej enzymów. Dobór metod i nośników do immobilizacji enzymów. Badanie stabilności termicznej, operacyjnej preparatów enzymatycznych. Wykorzystanie enzymów do prowadzenia procesów w reaktorach mieszalnikowych oraz ze złożem upakowanym

Mgr inż. Zofia Hrydziuszko
asystent/pracownik badawczy

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:

immobilizacja lipaz, dobór metod i nośników do immobilizacji, charakterystyka i badanie specyficzności substratowej enzymów, badanie stabilności termicznej i operacyjnej preparatów enzymatycznych,wykorzystanie enzymów do prowadzenia procesów w reaktorach mieszalnikowych oraz ze złożem upakowanym.

 

 

 

Zespół 5Zadanie nr 5

 

Na zdjęciu od lewej:

mgr inż. Agnieszka Stryjewska,
Prof.dr hab. Stanisław Lochyński,
mgr inż. Daniel Strub


Prof.dr hab. Stanisław Lochyński
kierownik zadania nr 5

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
tel. 071 320 24 00

Adiunkt Zakładu Chemii Bioorganicznej, v-ce Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, liczba publikacji naukowych 75. liczba patentów 44. liczba rozliczonych projektów naukowych 6, liczba wypromowanych doktorów 1.

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Izolowanie i synteza substratów biotransformacji- różnych pochodnych terpenoidowych. Wykorzystanie biokatalizatorów do enancjoselektywnej redukcji prochiralnych ketonów i diketonów.  Wykorzystanie biokatalizatorów do biotransformacji alkoholi i esterów terpenoidowych. Biotransformacje laktamów i innych aminopochodnych. Rozdział pochodnych terpenoidowych na enancjomery z użyciem biokatalizatorów. Próby zwiększenia skali wybranych procesów biotransformacji. Nadzór nad realizacją zadania nr 5.

 

mgr inż. Agnieszka Stryjewska
asystent/pracownik badawczy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 20 10

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy synteza, oczyszczanie i charakteryzowanie związków chemicznych przeznaczonych do badań. Analizowanie wyników i wyciąganie wniosków dotyczących zależności pomiędzy strukturą chemiczną, a aktywnością biologiczna. Planowanie wydajnych szlaków syntezy w oparciu o analizę literatury z dziedziny chemii, biochemii i biotechnologii.

 

mgr inż. Daniel Strub

asystent/pracownik badawczy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.071 320 2010

Do obowiązków pracownika należy synteza pochodnych terpenoidowych przeznaczonych do biotransformacji o potencjalnej aktywności zapachowej.

Pracownicy administracyjni zaangażowani w realizowanie projektu:

 

Mgr Dagmara Majdak
Specjalista ds. Administracyjnych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 26 45

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych kluczowych dokumentów w ramach Projektu. Współpraca z Partnerami Projektu.  Dbanie o prawidłową promocję Projektu. Administrowanie Projektem.

 

 

Alicja RamusAlicja Ramus
Specjalista ds. Ekonomiczno - Finansowych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 24 26

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych, przygotowywanie analiz księgowo-finansowych. Rejestrowanie i analizowanie środków pieniężnych.

 

Teresa OchmanTeresa Ochmann
Samodzielny Referent

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 071 320 37 54

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy przygotowywanie specyfikacji technicznej zgodnie z PzP, realizowanie zamówień, kontrolowanie stanu zamówionych materiałów.

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…